Младши експерт в Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл),

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „младши експерт“

отдел „Техническа верификация“, Главна дирекция „Верификация“ (ГДВ),

1 щатна бройка

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

1.1. Минимална образователна степен – „бакалавър“;

1.2. Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

2.1. Предпочитана област на висше образование – специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Педагогически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

2.2. Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3. Добри компютърни умения.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

3.2. Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако има такива); 

4.5.   Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Програма за образование“; адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т. 4 може да се подават по електронен път на електронна поща: p.stoimenova@mon.bg, като в този случай заявлението по т. 4.1 и декларацията по т. 4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, който да позволява идентифицирането на лицето. Документите се приемат или изпращат на посочената електронна поща всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,30 ч.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИАПО.        

7. Срок за подаване на документи – 14 дни от публикуване на обявлението за конкурса

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Участва в дейностите на отдела по отношение осъществяването на административни проверки на искания за плащане от страна на бенефициенти на Програма „Образование“ 2021-2027. Участва в оперативния мониторинг и контрол върху физическото изпълнение на договори с бенефициенти, изпълнявани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Образование“ и ПНИИДИТ. Спазва сроковете за верификация на подадени искания за плащане по договори по ПО и ПНИИДИТ. Следи за спазване на задълженията, по време/след приключване на изпълнението на одобрените проекти, които бенефициентите са поели с оглед съответствието на предоставената БФП с правото на ЕС и на Република България в областта на държавните помощи. Участва в потвърждаването на техническата информация във ФТО от КП и в изготвянето на обобщен ФТО по инвестиции „Модернизиране на образователна инфраструктура“, „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ и „Младежки центрове“ по ПВУ. Участва в организирането и провеждането на информационни кампании, обучения на бенефициенти и други събития, включително на регионално ниво, във връзка с изпълнението на ПО и ПНИИДИТ, както и на крайните получатели (КП) по ПВУ. Въвежда информация в ИСУН 2020 и ИСМ.

Допълнителна информация:       

При подаване на документите на хартиен носител на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. При подаване на документите по електронен път длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от ЗДСл.

При назначаване основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит, съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, както и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДСл българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Връзка към обявата в страницата на ИАПО: https://sf.mon.bg/?go=career&p=detail&newsId=1332