Експерти в дирекция "Контрол" на ТД на НАП СОФИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАП?

Искате ли да бъдете част от единствената държавна организация, която е в основата за успешното развитие на всички останали държавни институции и спомага за доброто съществуване на държавата ни?

Искате ли да сте служител в Агенция, която има структури на територията на цялата страна?

Искате ли Вашите служебни задължения и отговорности да са основани на законност, принципност и ясни правила?

НАШАТА ВИЗИТКА:

Ние сме част от финансовата структура на Република България.

Ние установяваме, обезпечаваме и събираме публични вземания и определени със закон частни държавни вземания. Осъществяваме надзор и върху хазартната дейност в страната.

Нашите стремежи и усилия са насочени към правилното функциониране и подобряване дейността на администрацията.

Ние сме осъзнали, че поведението и моралът са важни фактори за отношението на обществото към администрацията.

Нашият екип е от 8000 служители, разпределени в различни териториални структури и звена на Агенцията.

Ние предлагаме над 160 е-услуги за гражданите и бизнеса, с което улесняваме своите клиенти в изпълнението на данъчните и осигурителните им задължения и заемаме първо място по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България.

ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА СЪЧЕТАЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ, ВАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОТО ВИ ВРЕМЕ:

 • Гъвкаво работно време (за длъжности и функции, за които е приложимо);
 • Добро ниво на заплащане за постигнати лични резултати, обвързано с професионалното представяне;
 • Профилактични медицински прегледи;
 • Застраховка „Живот“ и „Злополука“;
 • Допълнителни дни отпуск;
 • Въвеждащо обучение и регулярни надграждащи обучения (специализирани, корпоративни и езикови);
 • Разнообразни подходи за личностно и професионално развитие (чрез програми за развитие на потенциала, наставничество, менторство, коучинг);
 • Разработена система за оценка на индивидуалното изпълнение, обвързана с възможностите за кариерно развитие;
 • Благоприятна среда за трансформиране на теоретичните знания в добре развити практически умения.

 

1. НАП ВИ ПРЕДЛАГА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ЕДНА ОТ СТРУКТУРИТЕ Й: 

Конкурсът се обявява за заемане на 30 (тридесет) свободни щатни бройки (св. щ. бр.) от длъжността „инспектор по приходите“ в дирекция „Контрол“, ТД на НАП София, както следва:

за 3 (три) св. щ. бр. в сектори „Ревизии“ с място на работа гр. София, отдел „Ревизии“;

за 27 (двадесет и седем) св. щ. бр. в сектори „Проверки“, отдел ‚Проверки“, както следва:

 • за 13 (тринадесет) св. щ. бр. с място на работа гр. София;
 • за 1 (една) св. щ. бр. с изнесено работно място (ИРМ) гр. Ботевград;
 • за 3 (три) св. щ. бр. с ИРМ гр. Перник;
 • за 4 (четири) св. щ. бр. с ИРМ гр. Кюстендил;
 • за 6 (шест) св. щ. бр. с ИРМ гр. Благоевград.

2. ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ:

 • да отговаряте на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
 • да имате минимална образователна степен „бакалавър“;
 • професионален опит не се изисква;
 • да притежавате следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, дигитална компетентност.

 3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, КОИТО ЩЕ ВИ ДОНЕСАТ ПРЕДИМСТВО:

 • професионална област: икономика, право или друго висше образование с подходящ профил;
 • компютърни умения над базовото ниво (MS Windows, Internet, MS Word, MS Excel, Outlook);
 • професионален опит в сферата на публичния сектор;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/).

 

4. ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ НАП, СЛЕДВА ДА ГО ЗАЯВИТЕ И ДОКУМЕНТАЛНО, КАТО ПОДАДЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 от НПКПМДС;
 • декларация съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 

Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението (до 27.05.2024 г. вкл.), лично или чрез пълномощник, на адрес: в сградата на ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 27А – приемна на деловодството (ниското тяло, находящо се между ул. „Аксаков” № 21 и № 29); в деловодството на офис (дирекция) за обслужване Перник, ТД на НАП София, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1Б; в офис (дирекция) за обслужване Кюстендил, ТД на НАП София, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” № 53 или в деловодството на офис (дирекция) за обслужване Благоевград, ТД на НАП София, гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ № 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 часа, или изпратени на електронна поща td_sofia_grad@ro22.nra.bg, като в този случай заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД КОИТО ВИ КАНИМ ДА СЕ ИЗПРАВИТЕ:

Първи етап – тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Тестът ще включва въпроси от областта на: Закон за счетоводството (ЗСчет.) /Глава 1, 3, 6, 7 и Допълнителни разпоредби/; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) /Дял първи, дял втори - глава 11, 12, 13, 14, 15 (без глава 15а), 16/; Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) /Глави 1, 2 и 3 ( от чл. 1 до чл. 40 вкл.)/; Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) /Част 1, 2, 3, 4 и Допълнителни разпоредби/; Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) /Част 1, 2, 5, 6 и Допълнителни разпоредби/; Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) /Част 1, 2, 3, 4, 5 и Допълнителни разпоредби/; Закон за хазарта, /Глава 1, чл. 1 до чл. 10а, гл. 5 и Допълнителни разпоредби/; Кодекс за социално осигуряване (КСО) /Част I, глава 1 и 2 и Допълнителни разпоредби/; Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) /Глава 1, глава 2 - раздели I, IV, V и Допълнителни разпоредби/; Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Глави 1, 4, 5 и 6 и Допълнителни разпоредби/; Закон за мерките срещу изпирането на пари /Глава 1, раздел I, раздел II, чл. 4, чл. 9, Глава 9, чл. 108/; Закон за мерките срещу финансирането на тероризма; Закон за държавния служител (ЗДСл); Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП).

Втори етап – интервю.

Кандидатите ще се оценяват след всеки етап.

До интервю се допускат кандидатите, които успешно са издържали теста.

Тестът и интервюто ще се проведат в отделни дни.

6. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОСТИГНЕМ ВЗАИМНО ОДОБРЕНИЕ, ВАШИТЕ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ СА:

В сектори „Ревизии“, отдел „Ревизии“, дирекция „Контрол“:

 • Изпълняване на насоките и указанията, дадени от ръководителя екип за конкретното производство;
 • Извършване на предварителен преглед и анализ на наличната информация за ревизираното лице; съставяне, актуализиране и изпълняване на плана за извършване на ревизията;
 • Изискване от ревизираното лице на документи и писмени обяснения; проверяване и анализиране на счетоводната и търговска документация на ревизираното лице; изискване на доказателствени средства от трети лица;
 • Изготвяне на искания и извършване на насрещни проверки в хода на ревизионното производство; извършване на проверка по прихващане и възстановяване в хода на ревизионното производство;
 • Даване на предложение за изпращане на молба за административно сътрудничество в областта на ДДС към друга страна-членка на ЕС и спонтанна информация от значение за облагането с ДДС на друга страна-членка;
 • Извършване на преценка и анализ на всички доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на ревизията;
 • Изготвяне на месечни отчети за работното време;
 • Изготвяне на справки, доклади, становища и др. за извършените ревизии и проверки;
 • Изпълняване и на други задължения, възложени от по-висшестоящи органи;
 • Изпълняване на трудовите задължения и след изтичане на редовното работно време, при необходимост и други.

 

В сектори „Проверки“, отдел „Проверки“, дирекция „Контрол“:

 • Извършване на проверки по прилагане на данъчно-осигурителното законодателство, съгласно утвърдените процедури и инструкции;
 • Извършване на предварителен преглед и анализиране на наличната информация за субекта;
 • Извършване на проверки в офиси, търговски и производствени помещения и други обекти на проверяваното лице, съгласно утвърдените процедури и инструкции;
 • Проверяване на счетоводната и търговска документация на проверяваното лице;
 • Изискване на документи и писмени обяснения от проверяваното лице; събиране на доказателства от външни органи и източници, и трети лица;
 • Изготвяне и изпращане на искания за извършване на насрещна проверка;
 • Извършване на преценка на всички доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на проверката;
 • Изготвяне на съответния документ, с който приключва проверката, и предоставяне за съгласуване, чрез функционалностите на Информационна система „Контрол“ на ръководителя на екип „Проверки“;
 • Предоставяне или връчване на документите на проверяваното лице по реда на ДОПК;
 • Попълване на месечни отчети за работното време, изготвяне на справки, становища и доклади за извършените проверки, и други.

7. РАЗМЕР НА ВАШАТА ЗАПЛАТА:

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и утвърдените Вътрешни правила за работната заплата, размерът на заплатата, определена за конкурсната длъжност е в диапазон:

 • за длъжност „инспектор по приходите“ в сектори „Ревизии“ – от 1600 лв. до 2301 лева;
 • за длъжност „инспектор по приходите“ в сектори „Проверки“ – от 1600 лв. до 2200 лева.

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ И БОНУСИ, КОИТО НАП ПРЕДОСТАВЯ:

 • На всяко тримесечие служителите в НАП получават допълнително възнаграждение при постигнати добри резултати, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността, като средната сума на един служител за периода е в размер, както следва:

- за длъжността „инспектор по приходите“ в сектори „Ревизии“ – 1300 лв.;

- за длъжността „инспектор по приходите“ в сектори „Проверки“ – 1000 лв.;

 • НАП поема задължителните социални и здравни осигуровки от възнаграждението на служителите.
 • НАП изплаща ежегодно сума за облекло в размер на 400 лв.
 • Служителите ползват допълнителен платен отпуск в размер на 9 работни дни.
 • НАП изплаща средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи.

Конкурсът се провежда на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКПМДС и Заповед № РД-01-379/15.05.2024 г. на и. д. директора на ТД на НАП София.

Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в официалната страница на НАП www.nra.bg (МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП).

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да бъдат изтеглени от: www.nra.bg (МЕНЮ, За НАП, Работа в НАП, Кандидатстване за работа в НАП чрез конкурс).

Кандидатите следва да се запознаят:

с условията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл. 9 от Закона за НАП, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП;

с условията на чл. 35 от Закона за държавния служител във връзка с въвеждащото обучение на служителите.